• EUR

Käyttöehdot

1. HALLINTOA KOSKEVAT EHDOT

Nämä ehdot edustavat osapuolten lopullista ja täydellistä sopimusta. Mikään ehdot tai ehdot, jotka muuttavat tai muuttavat tässä annettuja määräyksiä, eivät sido yritystämme, ellei ne ole tehty kirjallisesti ja virkamies tai muu valtuutettu henkilö allekirjoittanut ja hyväksynyt Yrityksemme. Mitään näistä ehdoista ei saa muuttaa yhtiömme tavaroiden lähettämisessä ostajan tilauksen, lähetyspyynnön tai vastaavan lomakkeen, joka sisältää painetut ehdot täydentävien tai ristiriidassa olevien ehtojen kanssa, kanssa. Jos jokin ehto, lauseke tai määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, tällainen ilmoitus tai pito ei vaikuta minkään muun tässä olevan lauseen, lausekkeen tai säännöksen pätevyyteen.

2. TILAUSTEN HYVÄKSYMINEN

Yrityksemme valtuutettu henkilökunta tarkistaa kaikki tilaukset hinnoin, jollei kirjallisesti ilmoiteta olevan vakaa tietyn ajanjakson ajan. Tavaroiden lähettäminen ilman kirjallista hintavahvistusta ei tarkoita tilauksen sisältämän hinnan hyväksymistä.

3. VAIHTO

Yrityksemme varaa oikeuden korvata ilman ennakkoilmoitusta samankaltaisen, laadun ja toiminnan vaihtoehtoisen tuotteen. Jos ostaja ei hyväksy korvaavaa, ostajan on erityisesti ilmoitettava, että korvaaminen ei ole sallittua, kun ostaja pyytää tarjousta, jos tällainen tarjouspyyntö tehdään tai, jos tarjouspyyntöä ei ole tehty, tilauksen yhteydessä Yrityksemme.

4. HINTA

Tarjoamat hinnat, mukaan lukien mahdolliset kuljetuskustannukset, ovat voimassa 10 päivää, paitsi jos niitä on nimetty tietyksi ajanjaksoksi yrityksen yrityksen virkamiehen tai muun valtuuttaman henkilöstön antaman tai todentaman kirjallisen tarjouksen tai kirjallisen myyntihyväksynnän perusteella. Yrityksemme voi peruuttaa tietyn ajanjakson yrityksenä määritetyn hinnan, jos peruutus on kirjallinen ja se postitetaan ostajalle ennen aikaa, kun yhtiömme on vastaanottanut hinnan kirjallisen hyväksynnän. Kaikki hinnat ja toimitukset ovat F.O.B. lähetyspaikka. Yhtiömme varaa oikeuden peruuttaa tilaukset, jos myyntihinnat, jotka ovat alempia kuin noteeratut hinnat, vahvistetaan valtioneuvoston asetuksilla.

5. KULJETUS

Ellei toisin säädetä, yrityksemme käyttää harkintaansa harjoittajan ja reitin määrittämisessä. Kummassakaan tapauksessa yrityksemme ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai kohtuuttomista kuljetusmaksuista, jotka johtuvat sen valinnasta.

6. PAKKAUS

Ellei toisin säädetä, yrityksemme noudattaa vain valittuja kuljetusmenetelmiä koskevia pakkausstandardejaan. Ostajan maksaa kaikista erityisistä pakkaamisesta, lastaamisesta tai kiinnittämisestä aiheutuvat kulut. Ostajan on maksettava kaikki Ostajien erikoislaitteiden pakkaus- ja lähetyskustannukset.

7. MAKSUEHDOT

Alennus koskee vain materiaalin laskutettua arvoa (ei veroihin tai rahtimaksuihin). Yhtiömme pidättää oikeuden vaatia tavaroista ennakkomaksua tai tyydyttävää vakuutta, mikäli ostajan taloudellinen tilanne niin edellyttää, kuten yritys määrittelee.

8. VAHINKOJEN NIMI JA RISKI

Toimitus kuljetusyhtiölle on toimitus Ostajalle, minkä jälkeen menetyksen tai vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle. Ostajan kaikki vaatimukset, jotka koskevat vaurioita lähetyksen tai toimituksen aikana, on tehtävä suoraan kuljetusyhtiölle. Ostajan mahdolliset vaatimukset yhtiöllemme puutteesta tai vahingoista, jotka ilmenevät ennen tällaista toimitusta kuljetusyhtiölle, on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta, ja niihin on liitettävä alkuperäinen kuljetuslasku, jonka on allekirjoittanut kuljetusyhtiö, joka toteaa, että kuljetusyhtiö on vastaanottanut tavarat yhtiöltämme. väitetyssä tilassa. Huolimatta siitä, että tappiovaara siirretään ostajalle, omistusoikeus ja hallussapitooikeus myytäviin tavaroihin säilyvät yhtiöllämme, kunnes kaikki alla mainitut maksut, mukaan lukien seteleillä tai muulla tavalla osoitetut pelotetut maksut, korot, kuljetusmaksut ja asianajajat; palkkiot, on suoritettu käteisellä, ja Ostaja sitoutuu tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän oikeuden ja omistusoikeuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi yrityksessämme .

9.  LÄHETYKSISTÄ & SOVELLETTAVAT TULLIT JA VEROT

Riippuen maasta, johon ohjeet meitä lähettämään tilauksesi, tilauksestasi voidaan kantaa tuontiveroja, tulleja ja maksuja ja / tai muun tyyppisiä julkisia veroja, tulleja tai maksuja (yhdessä tulleja ja veroja). Olet vastuussa kaikkien tällaisten tullien ja verojen maksamisesta riippumatta siitä, milloin sinua veloitetaan tai veloitetaan veroista ja veroista. Meillä ei ole hallintaa näistä maksuista, koska tullipolitiikka vaihtelee suuresti maasta toiseen. Kun teet tilauksen, jota veroihin ja veroihin sovelletaan, sinun maksettavien tullien ja verojen laskenta voi tapahtua vasta tilauksen tekemisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen kerta, kun opit sinulle veloitettujen tullien ja verojen määrästä, ei välttämättä ole ennen kuin olet vastaanottanut luottokorttilaskun tai kuitin meiltä lähetyksen mukana. Joissakin tapauksissa tullien ja verojen laskeminen voi aiheuttaa toimitusviiveen, joka ylittää alkuperäisen toimitusarviomme.

10. VOIMAANTURA

Yhtiömme ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyönnistä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti jumalan tekoista; ostajan, siviili- tai sotilasviranomaisen toimet, mukaan lukien palkka- ja hintavalvonta; tulipalot; sota; mellakka; viivästykset kuljetuksissa; raaka-aineiden (mukaan lukien energialähteet), komponenttien, työvoiman, polttoaineen tai tarvikkeiden puute tai kyvyttömyys hankkia niitä; tai muut olosuhteet, joita yhtiömme ei voi kohtuudella hallita, riippumatta siitä, ovatko samanlaiset tai erilaiset kuin edellä. Jos tietyt määrät vaikuttavat eikä muut määrät ole, määrät, joihin vaikutukset kohdistuvat, poistetaan ilman vastuuta, mutta sopimus pysyy voimassa.

11. VASTUU

Yrityksemme ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat sen tuotteiden sovelluksesta tai käytöstä, joko yksittäin tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa, johtuen tämän tilauksen hyväksymisestä. Yrityksellämme ei ole vastuuta toimitetuista paino- tai määrävirheistä, ellei Ostaja ole vaatinut vaatimusta seitsemän (7) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ja kun mukana on alkuperäinen kuljetuslasku, jonka on allekirjoittanut kuljetusyhtiö ja joka ilmoittaa, että kuljetusyhtiö on vastaanottanut tavaramme yhtiöstämme kunnossa väitti. Jos Ostaja tekee tällaisen hyvissä ajoin tapahtuvan vaatimuksen ja että yhtiömme pitää vaatimusta pätevänä, yritys voi täyttää velvollisuutensa joko lähettämällä puutteen korjaamiseksi tarvittava määrä tai Yrityksemme optiolla hyvittämällä Ostajalle laskun hinnan puute.

12. TAKUU

Kaikille yrityksemme myymille tavaroille on takuu, että Ostajalla ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä, ja että ne on valmistettu teollisuusstandardien mukaisesti. Edellä olevaa takuuta ei voida myöntää, ja se sulkee pois ja sulkee pois kaikki muut takuut, joita ei ole nimenomaisesti mainittu tässä sopimuksessa, olivatpa ne nimenomaisia tai epäsuorat lain nojalla tai muuten sisältävät, mutta eivät rajoittuen mihinkään implisiittisiin kaupankelpoisuuden tai kelpoisuuden takuisiin. Mikään yrityksen edustaja, työntekijä tai edustaja ei voi valvoa sitoutua yritystämme tavaroita koskeviin edustamiin tai vakuutuksiin, eikä tällaista edustamista, vakuutusta tai takuuta pidetä tulevan osaksi tämän sopimuksen ja sen on oltava täytäntöönpanokelvoton. Ostajan katsotaan luopuvan kaikista väitetyistä materiaali- tai valmistusvirheistä, ellei niitä ole toimitettu yrityksellemme kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa päivästä, jona tavarat ovat vastaanottaneet ostajan.

Yhtiömme ei ole vastuussa yllä olevasta takuusta, jos menetykset tai vahingot johtuvat tavaroiden virheellisestä käytöstä tai käytöstä. Yhtiömme ei ole vastuussa tavaroiden suunnittelusta eikä anna mitään takuita tälle suunnittelulle. Tämä takuu on ja sulkee pois kaikki muut takuut, olivatpa ne nimenomaisia, implisiittisiä tai lakisääteisiä, mukaan lukien implisiittiset takuut myydyllisyydestä tai soveltuvuudesta.

13. OIKEUDET JA VASTUUN RAJOITTAMINEN

Yhtiömme ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä menetyksistä, vaurioista tai kuluista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tavaroiden myynnistä, käsittelystä tai käytöstä tai muista siihen liittyvistä syistä. Yrityksemme vastuu, mukaan lukien takuun rikkomisesta tai huolimattomuudesta johtuvat korvausvaatimukset, rajoittuu joka tapauksessa Companys-vaihtoehdossamme tämän sopimuksen vastaisten tavaroiden korvaamiseen, Ostajan takaisinmaksuun tai hyvittämiseen vastaavalla summalla tällaisten tavaroiden ostohinta tai tavaroiden korjaus tai korjaus. Jos yritys pyytää tavaroiden palauttamista, tavarat toimitetaan uudelleen yrityksellemme yhtiömme ohjeiden mukaisesti. Tässä kappaleessa esitetyt oikeussuojakeinot ovat ostajan ainoa oikeussuojakeino yritystämme vastaan, jos yhtiötämme on rikottu kaikkia takuita tai muita velvoitteita. Niin kauan kuin yrityksemme pyrkii vilpittömässä mielessä korjaamaan mahdolliset rikkomukset, tässä tarkoitettujen toimenpiteiden katsotaan olevan täyttyneitä.

14. VALINTA

Ostaja vakuuttaa, että jäljempänä myydyt tavarat ovat sopivia tosiasialliseen tai suunniteltuun käyttötarkoitukseensa ja että Ostaja ei luottanut meidän yrityksemme taitoon tai harkintaan sopivien tavaroiden tai materiaalien valinnassa tai sopivien tavaroiden ja materiaalien suunnittelussa. Ostaja vakuuttaa, että tavarat on käytettävä ja asennettava kaikkien sovellettavien valtion vaatimusten mukaisesti. Ostaja puolustaa, korvaa ja pitää vahinkoa yrityksellemme, sen seuraajille, toimeksiantajille ja tytäryhtiöille kaikista kustannuksista (mukaan lukien asianajajapalkkiot), vahingoista ja vastuista, jotka johtuvat tosiasiallisista tai väitetyistä vaatimuksista tai mahdollisista rangaistuksista, jotka on ehdotettu tai arvioitu yrityksellemme väitetystä rikkomuksesta minkä tahansa liittovaltion, liuskekunnan tai paikallisen lain, säännön, normin tai normin perusteella toimitettujen tavaroiden käytön vuoksi tai sen yhteydessä.

15. YLEINEN

Yrityksemme edustaa erityisesti sitä, että kaikki tämän sopimuksen mukaisesti toimitettavat tavarat valmistetaan vuoden 1939 reilua työvoimaa koskevan lain, sellaisena kuin se on muutettuna, vaatimusten mukaisesti.

'Vakio Toimitus' Toimituskulu arvio: €0.00